Ποιοι φορείς υλοποιούν το έργο

Ποιοι φορείς υλοποιούν το έργο

Φορέας Υποδοχής του έργου είναι το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και Συνεργαζόμενος Φορέας το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και η Ομάδα Έργου αποτελείται συνολικά από 13 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των δυο Τμημάτων (μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ).