Τι είναι ο Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Τι είναι ο Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ο Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ αποτελεί έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ και έχει διάρκεια 24 μήνες (1/11/2021 – 30/10/2023).