Καλλιτεχνικά Έργα

Καλλιτεχνικά Έργα

Καλλιτεχνικά Έργα

Intercultural Science-Art Project ‘Magritte Meet Science’


Predator-prey Model ရ အရရအတဲ့က် ဲ့ ရ ေါက်က ဲ့ခြင််း စနစ်’ (Burmese, ‘Population Dynamics of Predator-prey System’), Aung Zaw Myint, 2019, digital.   Intercultural Science-Art Project ‘Magritte Meet Science’ Danilo Gregorin Afonsoa, Mary Oluwabunmi Akinadeb, Đorđe...