Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού

resource Description
Background Image

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού

Γιαννημάρα, Ειρήνη 2014

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι η μελέτη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στη χρήση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, συγκεκριμένα, των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames, ως ένα εργαλείο διδασκαλίας του μαθήματος των Εικαστικών της Στ Δημοτικού. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του παιχνιδιού, χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος μελέτης περίπτωσης για να παρατηρήσει το περιβάλλον μάθησης που διευκολύνθηκε από το παιχνίδι, για να εξετάσει το αν οι μαθητές έχουν γνώσεις που συμπίπτουν με τους στόχους του προγράμματος σπουδών, να εξετάσει την ικανότητα των παιχνιδιών να διδάξουν ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης (κατά την ταξονομία του Bloom: higher order thinking skills), και να εξετάσουν της αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη διδασκαλία της τέχνης.Χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι συλλογής δεδομένων για να διερευνηθούν τα τέσσερα βασικά ερωτήματα της έρευνας: 1) Πόσο καλά το παιχνίδι διδάσκει τους στόχους σπουδών; 2) Πόσο καλά το παιχνίδι διευκολύνει τις ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης; 3) Τι είδους περιβάλλον δημιουργήθηκε με τη χρήση των παιχνιδίων Γκέτι ώς εργαλείο μάθησης στην διδασκαλία της Τέχνης; και, 4) Τι πιστεύουν οι μαθητές σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην τάξη; Οι μέθοδοι της έρευνας περιλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιολόγηση προ-και μετα-τεστ, τη διαχείριση και αξιολόγηση των ερωτήσεων κριτικής σκέψης, την άμεση παρατήρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος με τα επιλεγμένα διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και την αξιοποίηση των συνεντεύξεων της ομάδας εστίασης (focus group). Γι ‘αυτό το ερευνητικό έργο διενεργήθηκε μια μελέτη περίπτωσης με τους μαθητές της τάξης των Εικαστικών της Δημοτικού του Ελληνικού σχολείου. Οι στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτό το μάθημα με τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά Παιχνίδια Γκέτι, προέρχονται από αυτό το πρόγραμμα σπουδών και επικεντρώνονται στο σκέλος της Ιστορίας της Τέχνης. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν 18 μαθητές της Στ τάξης του Δημοτικού της σχολικής χρονιάς 2011-2012. Με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι μια νέα και συναρπαστική μέθοδος και τεχνολογία που ξεκλειδώνει περαιτέρω ευκαιρίες για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Είναι δυνατόν για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και να διατηρούν ένα δομημένο και διαχειρίσιμο περιβάλλον στην τάξη. Οι μαθητές απολαμβάνουν τη μάθηση με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και θα αναμένουν αυτή την προσέγγιση στη μάθηση και στο μέλλον. Το παιχνίδι Gettygames αποδείχθηκε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες για τη διδασκαλία των Εικαστικών. Για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές μαθαίνουν σημαντικές πληροφορίες που θα προκαλέσουν μια ποικιλία από γνωστικές δεξιότητες και δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενσωματώσουν μια ποικιλία από πρόσθετα εργαλεία διδασκαλίας στο το παιχνίδι των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ