Σεμινάριο 1

Σεμινάριο 1

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Σεμινάριο 1: Ψηφιακή Θεωρία της Τέχνης: Εμπειρικές μέθοδοι έρευνας με τη χρήση του υπολογιστή,
Ελένη Γέμτου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΙΦΕ ΕΚΠΑ)

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player