Η Α-στοχία ως αναστοχαστικός μηχανισμός στη σύγχρονη εικαστική πρακτική

Η Α-στοχία ως αναστοχαστικός μηχανισμός στη σύγχρονη εικαστική πρακτική